فرم فروش / هدیه کتاب های دست دوم


فرم ارسال کتاب دست دوم


تصویر :
 
نام کتاب :*
 
نوع سپردن:
 
نام نویسنده:
 
قیمت پشت جلد (ریال) :
 
سال چاپ :*
 
تعداد :*
 
موضوع کتاب :
 
وضعیت ظاهر کتاب :




 
پارگی / نقص صفحات :
 
حاشیه نویسی / خط کشی زیر خطوط:
 
توضیحات بیشتر :
 
استان :
 
شهر :
 
ایمیل کاربر :
 
نام مترجم :
 
نام ویراستار :
 
نام انتشارات :
 
ویرایش :